Algemene voorwaarden

Aard en duur van de overeenkomst

 • De werkzaamheden omschreven in de offerte zijn bindend. Deze zijn ondertekend door de opdrachtgever (de klant) en teruggestuurd naar de opdrachtnemer, Coöperatieve vereniging Helpgoed U.A (Helpgoed).

 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het ondertekenen van de offerte zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 • De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van de klant zijn voltooid behalve als er sprake is van resultaatafhankelijke betaling door fondsenwerving. In dat geval eindigen de werkzaamheden na het behalen van het fondsenwervingsdoel of op het moment dat Helpgoed, nadat het minimum aantal beloofde fondsen is aangeschreven, geen overige mogelijkheden meer ziet voor fondsenwerving.
 • Zowel de klant als Helpgoed hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Uitvoering

 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Helpgoed. Het staat Helpgoed vrij om de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden. Natuurlijk blijft Helpgoed wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 • Helpgoed zal bij het uitvoeren van de in de overeenkomst afgesproken werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de klant, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de offerte.
 • Helpgoed neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de in de offerte afgesproken werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
 • Bij fondsenwervende activiteiten is Helpgoed gemachtigd om de correspondentie met betrekking tot de fondsenwerving in naam van de klant te verzorgen.
 • Bij al de fondsenwervende activiteiten zoals het aanschrijven van vermogensfondsen, brieven sturen naar donateurs en crowdfundingsacties is Helpgoed niet verantwoordelijk voor het financiële resultaat.
 • Bij fondsenwervende activiteiten verplicht de klant zich om de reacties van de fondsen door te geven aan Helpgoed.

Vergoeding en uitbetaling

 • Helpgoed zendt overeenkomstig de afspraken in de offerte een factuur.
 • De tarieven voor fondsenwerving staan op de website vermeld.
 • De klant is gehouden deze factuur binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 • Indien de klant in verzuim is en er geen aanvullende betalingsregeling is vastgelegd door Helpgoed, zijn – onverminderd de overige rechten van Helpgoed- alle vorderingen van Helpgoed op de klant dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft Helpgoed in dat geval het recht om haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Helpgoed moet maken voor de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van de klant.
 • Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Helpgoed dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Helpgoed gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de klant geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de klant niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij Helpgoed dit schriftelijk bevestigd.

Geen inkomstenbelastingen en sociale premies

 • Onderhavige offerte is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De klant zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 • Mocht de klant op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart Helpgoed de klant voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant zelf.

Tussentijdse beëindiging

 • De klant heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij daardoor lijdt behalve als er sprake is van fondsenwerving.

 • Indien de samenwerking wordt beëindigd door de klant nadat het projectplan is geschreven, terwijl er sprake is van fondsenwerving m dan dienen de reeds gemaakte uren uitbetaald te worden tegen een tarief van 50 euro per uur (dit bedrag is exclusief BTW en reiskosten) met een maximum van het bedrag dat in de offerte vermeld staat. Dit bedrag is exclusief btw en eventuele verminderd met het reeds door de klant uitbetaalde bedrag.

 • Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

  • in geval dat Helpgoed of de klant ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de offerte en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan is hersteld;
  • in geval dat Helpgoed of de klant een beroep doet op overmacht (overmacht moet wederzijds erkend zijn of door een rechter zijn vastgesteld) en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;
  • in geval dat Helpgoed of de klant surcéance van betaling heeft aangevraagd, Helpgoed of de klant in staat van faillissement verkeerd, geliquideerd is of wanneer een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
  • in geval dat Helpgoed of de klant niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.